Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 18/03/2021, Công ty CP Chứng khoán Alpha công bố:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận năm 2020.

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2020.

Chi tiết các tài liệu, quý khách vui lòng tải file dưới đây:

Công văn Công bố thông tin

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020

Giải trình biến động lợi nhuận năm 2020

18
03/2021

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Thong ke