Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 10/8/2021, Công ty CP Chứng khoán Alpha công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét. Thông tin chi tiết, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây:

 

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021)

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán (tại ngày 30/6/2021)

3. Công văn giải trình LNST giữa BCTC 6 tháng 2021 so với 6 tháng 2020.

10
08/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 và Báo cáo TL ATTC tại ngày 30/6/2021
Thong ke