Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 (đã được kiểm toán),

  - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2020 (đã được soát xét), và

  - Giải trình biến động lợi nhuận.

Thông tin chi tiết, vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây.

14
08/2020

Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2020
Thong ke