Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Liên quan đến nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, ngày 26/10/2021, Công ty CP Chứng khoán Alpha báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Thông tin chi tiết, vui lòng xem Thông báo đính kèm dưới đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

26
10/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Thong ke