Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 23/11/2021, CTCP Chứng khoán Alpha công bố Báo cáo kết quả chào bán Trái Phiếu riêng lẻ APSCH2123001.

Thông tin chi tiết, nhà đầu tư và quý khách hàng vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây.

Báo cáo KQ CBTP RL

23
11/2021

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu APSCH2123001
Thong ke