Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 18/5/2021, Công ty CP Chứng khoán Alpha ban hành Công văn số 37/2021/APSC-CV thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin chi tiết, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây.

Công văn số 37/2021/APSC-CV

18
05/2021

APSC thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thong ke