Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Công ty CP Chứng khoán Alpha (APSC) thông báo cập nhật một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Trân trọng kính mời quý Cổ đông và Nhà đầu tư xem thông tin chi tiết theo File đính kèm dưới đây.

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường. 

- Đề xuất của nhóm cổ đông.

- Tờ trình về việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn đính kèm Tờ trình.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

07
12/2020

APSC cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thong ke