(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
06/05/2020 14:08:08
APSC công bố nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Chứng khoán Alpha

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

-           Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

-           Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-           Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-           Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020: 11/05/2020

-           Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: 26/05/2020

-           Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha – Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

-           Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

+ Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

+ Điện thoại: 024.3 933 4666 -    Fax: 024.3 933 4668

Thư mời họp và tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông và đăng tải trên website của Công ty www.apsc.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

 


Chi tiết tài liệu đính kèm ./.

Tài liệu đính kèm:

Nghi quyet HDQT ve to chuc DHDCD.pdf

Dịch vụ